Kết quả:

3. Các thuộc tính mới của Textarea trong HTML 5

Thuộc tính Mô tả
autofocus Chỉ định rằng một textarea sẽ được tự động focus khi page được tải xong.
form Chỉ định textarea thuộc về một hoặc nhiều form.
maxlength Chỉ định số ký tự tối đa mà bạn có thể nhập vào textarea.
placeholder Chỉ định một gợi ý ngắn mô tả giá trị dự kiến của một textarea.
required Chỉ định textarea phải nhập giá trị vào.
wrap Chỉ định rằng các văn bản trong vùng văn bản được bao bọc như thế nào vào thời điểm submit form.

Ví dụ:

Name:

Kết quả:

Trong ví dụ trên, textarea trên nằm bên ngoài thẻ form, nhưng nó vẫn thuộc về form có id=”usrform”.

Chú ý: Thuộc tính form của thẻ textarea không được hỗ trợ trong Internet Explorer.

Trên đây là bài viết của eLib.VN về Thẻ Textarea trong HTML. Text area cho phép nhập nhiều dòng văn bản. Vì vậy để thiết lập văn bản mặc định dữ liệu được đặt ở giữa text area. Và giá trị được đẩy lên server ngay cả khi dữ liệu text area rỗng.